Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Istanbul

A A A

Acordul în domeniul securităţii sociale dintre Moldova şi Turcia intră în vigoare pe data de 1 iunie 2020 Соглашение в области социального страхования между Молдовой и Турцией вступит в силу 1 июня 2020 года

Publicat:Wed, 03/06/2020 - 12:41

La 1 iunie, curent, intră în vigoare Acordul în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Republica Turcia şi Aranjamentul Administrativ pentru implementarea Acordului în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Republica Turcia, semnate la 05.05.2017.

Acordul prevede condiţiile stabilirii şi acordării pensiei pentru limită de vârstă, de dizabilitate cauzată de afecţiuni generale, de urmaş, ajutorului de deces, ajutorului de şomaj, indemnizaţiei de maternitate precum şi indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli profesionale sau accidente de muncă, pensiei şi indemnizaţiei de dizabilitate cauzate de accidente de muncă precum şi a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de afecţiuni generale sau de accidente în afara muncii din ambele state.

Totodată, sunt prevăzute condiţiile de detaşare a persoanelor angajate pe teritoriul altui stat contractant pentru îndeplinirea unor activităţi, astfel persoanele prenotate devin scutite de achitarea dublă a impozitelor.

Potrivit acordului, cetăţenilor, care au activat legal şi au achitat contribuţiile de asigurări sociale pe teritoriul Republicii Turcia, la atingerea vârstei de pensionare conform legislaţiei Turciei (58 ani – pentru femei şi 60 ani- pentru bărbaţi) sau survenirea altui risc asigurat prevăzut de acord, conform legislaţiei acestui stat, li se va acorda pensia, sau altă prestaţie care urmează a fi transferată pe contul bancar deschis în Republica Moldova.

Măsuri similare de securitate socială sunt prevăzute şi pentru persoanele cu domiciliul permanent în Republica Turcia, care au muncit legal pe teritoriul Republicii Moldova şi au atins vîrsta de pensionare conform legislaţiei Republicii Moldova (63 ani pentru bărbaţi şi 58 şi 6 luni pentru femei. Ultima se majorează  treptat în fiecare an cu 6 luni, astfel încât în anul 2028 va fi de 63 ani). Astfel, fiecare ţară semnatară achită partea de pensie sau altă prestaţie calculată pentru stagiul de cotizare realizat pe teritoriul ei.

Concomitent, procedura de totalizare a perioadelor de asigurare reglementată prin acordul semnat permite cetăţenilor Republicii Moldova, care au lucrat legal în Republica Turcia, însă nu dispun de stagiul minim de cotizare de 15 ani  realizaţi în statul nostru, să obţină dreptul la pensie, calculată proporţional perioadelor de contribuţie în Republica Moldova dar nu şi dreptul la alocaţie socială.

Pentru a beneficia de prestaţie acordată conform legislaţiei Republicii Moldova solicitantul urmează să depună o cerere la Casa Naţională de Asigurări Sociale sau la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (în cazul solicitării ajutorului de şomaj) sau la instituţia competentă respectivă a Republicii Turcia, anexând un set de documente.

Informaţii suplimentare privind actele necesare în dependenţă de tipul prestaţiei solicitate sunt disponibile pe pagina oficială a Casei Naţionale de Asigurări Sociale: http://cnas.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=524&t=/Relatii-internationale/Informatii-utile-pentru-lucratorii-migranti&.

Menţionăm, că odată cu intrarea în vigoare a Acordului, persoana care beneficiază de pensie sau altă prestaţie în Republica Moldova şi pleacă cu traiul permanent în Turcia, pentru a primi în continuare prestaţia calculată în sistemul public de asigurări sociale, trebuie să depună la CNAS sau la Institutul de Securitate Socială a Republicii Turcia o cerere cu anexarea rechizitelor contului bancar deschis la o instituţie bancară turcă.

În luna decembrie a anului de gestiune, beneficiarul pensiei va fi obligat să prezinte la Casa Naţională de Asigurări Sociale un certificat ce confirmă faptul aflării în viaţă.


1 июня 2020 года вступит в силу Соглашения в области социального страхования между Республикой Молдова и Турецкой Республикой и Административное Соглашения о применении Соглашения, подписанные в г. Кишинэу, 5 мая 2017 года.

Соглашение предусматривает условия установления и предоставления пенсии по возрасту, по ограничению возможностей вследствие общего заболевания, по случаю потери кормильца, пособия на погребение, пособия по безработице, пособия по беременности и родам, пособия по временной нетрудоспособности вследствие профессионального заболевания или несчастного случая на производстве, пенсии и пособия по инвалидности вследствие несчастного случая на производстве и пособия по временной нетрудоспособности вследствие общего заболевания или несчастного случая за пределами работы в обоих государствах.

В то же время, согласно соглашению, откомандированные лица будут освобождены от двойной уплаты налогов.

Гражданам, которые легально работали и оплачивали взносы социального страхования на территории Турции, при достижении пенсионного возраста в соответствии с законодательством соответствующей страны или наступлении другого застрахованного риска, предусмотренного соглашением, согласно законодательству этого государства, будет предоставлена пенсия или другое социальное пособие, которое будет перечислено на открытый банковский счет в Республике Молдова.

Аналогичные меры социального обеспечения предусмотрены и для лиц, постоянно проживающих в Турции, которые легально работали на территории Республики Молдова и достигли пенсионного возраста в соответствии с законодательством Республики Молдова. Таким образом, каждая страна выплачивает пенсионную часть или другое социальное пособие, рассчитанное за страховой стаж, реализованный на ее территории.

Процедура подсчета страхового периода, регламентированного подписанным соглашением, позволяет гражданам Республики Молдова, которые легально работали в Турции, но не имеют минимального 15-летнего страхового стажа, реализованного в нашем государстве, получить право на пенсию, рассчитанную пропорционально периодам осуществления взносов в Республике Молдова, но без права на социальное пособие.

Для получения пособия, предоставленного в соответствии с законодательством Республики Молдова, заявитель должен подать заявление в Национальную кассу социального страхования, Национальное агентство занятости населения или соответствующее компетентное учреждение Турции, приложив необходимые документы.

Дополнительная информация о необходимых документах в зависимости от типа запрашиваемого пособия доступна в интернете, на официальной странице Национальной кассы социального страхования

http://cnas.gov.md/pageview.php?l=ru&idc=524&t=/mejdunarodnie-otnoseniea/poleznaea-informatiea-dlea-rabocih-migrantov/pencii-i-drugie-viplati-cotialinogo-ctrahovaniea/ .

С вступлением в силу соглашения, лицо, получающее пенсию или другое социальное пособие в Республике Молдова и постоянно проживающее в Турции, для дальнейшего получения пособия, рассчитанного в государственной системе социального страхования, должно подать в НКСС или Институт социального обеспечения Турции заявление с данными банковского счета, открытого в турецком банковском учреждении. В конце каждого года пенсионер обязан представить в Национальную кассу социального страхования свидетельство жизни.