Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Istanbul

A A A

Acte de stare civilă

Modalitatea înregistrării căsătoriei în Republica Moldova

 

Încheierea căsătoriei de către cetăţenii străini poate fi înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova la oficiul de stare civilă sau primăria din localitatea în a cărui rază teritorială domiciliază unul din viitorii soţi sau unul din părinţii acestora. Înregistrarea se efectuează în baza declaraţiei comune a viitorilor soţi.

 

Lista şi informaţia de contact ale oficiilor de stare civilă din Republica Moldova este disponibilă pe pagina Ministerului Dezvoltării Informaţionale.

 

În vederea înregistrării căsătoriei pe teritoriul Republicii Moldova, cetăţeanul străin urmează să prezinte următoarele documente:

 

 • Paşaportul naţional a cetăţeanului străin (în original) şi copiile  xerox de pe anumite pagini (privind datele de identitate, viza de intrare-ieşire şi ştampilele ce indică trecerea hotarului aplicate de Serviciul de Grăniceri); 
 • Certificatul de naştere şi fotocopia de pe acesta;
 • Certificatul privind starea civilă a persoanei (celibatar/celibatară, văduv/văduvă, divorţat/divorţată);
 • Documentul ce dovedeşte încetarea căsătoriei precedente (certificatul de divorţ, certificatul de deces al soţului) sau hotarîrea judecătorească privind declararea căsătoriei nule, fie hotarîrea judecătorească privind desfacerea căsătoriei, în cazul în care în statul respectiv dovada divorţului se face doar prin hotarîre judiciară;
 • Dovada, eliberată de autorităţile competente ale statelor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legislaţia Republicii Moldova, pentru încheierea căsătoriei.
 • Prezentarea certificatului de cazier judiciar nu este necesară.

 

Actele trebuie să fie legalizate (apostilate) în modul stabilit (reieşind din prevederile acordurilor bilaterale sau multilaterale între state) şi traduse în limba română.

 

După depunerea tuturor actelor necesare va fi stabilit un termen de cel puţin o lună pentru înregistrarea căsătoriei, care însă nu va depăşi termenul de două luni de la data depunerii declaraţiei de căsătorie.

 

La cererea viitorilor soţi, în cazul existenţei unor motive temeinice şi cu acordul şefului oficiului stare civilă, termenul de o lună poate fi redus.

 

În Republica Moldova nu se admite încheierea căsătoriei între:

 

 • persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită;
 • rude în linie dreaptă pînă la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un părinte comun;
 • adoptator şi adoptat;
 • adoptat şi ruda adoptatorului în linie dreaptă, pîna la al II-lea grad inclusiv;
 • curator şi persoana minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei;
 • persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu;
 • persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada cînd ambele îşi ispăşesc pedeapsa;
 • persoane de acelaşi sex.

 

Modalitatea înregistrării căsătoriei pe teritoriul Republicii Turcia

 

Încheierea căsătoriei de către doi cetăţeni străini sau un cetăţean străin şi un cetăţean turc poate fi înregistrată pe teritoriul Republicii Turcia la oficiul de stare civilă (Nikah Dairesi) în a cărui rază teritorială domiciliază unul din viitorii soţi. Înregistrarea se efectuează în baza declaraţiei comune a viitorilor soţi.

 

În vederea înregistrării căsătoriei pe teritoriul Republicii Turcia, cetăţeanul străin urmează să prezinte următoarele documente:

 

 • Paşaportul naţional a cetăţeanului străin (în original) şi copiile  xerox legalizate la notar de pe anumite pagini (privind datele de identitate, viza de intrare-ieşire şi ştampilele ce indică trecerea hotarului aplicate de Serviciul de Grăniceri); 
 • Certificatul privind starea civilă a persoanei (celibatar/celibatară, văduv/văduvă, divorţat/divorţată);
 • Certificatul de naştere;
 • 6 foto 3X4;
 • Certificat medical privind starea sănătăţii, eliberat de către o instituţie medicală de stat din Turcia;

Actele specificate la punctele 2 şi 3 trebuie să fie legalizate (apostilate) în modul stabilit (reieşind din prevederile acordurilor bilaterale sau multilaterale între state) şi traduse în limba turcă.

 

Informaţii privind transcrierea actelor de stare civilă emise de autorităţi străine

 

Cetăţenii Republicii Moldova ale căror acte de stare civilă (naştere, căsătorie, divorţ, deces) au fost înregistrate după data de 17 august 2001 de către organele competente ale ţărilor străine, urmează să efectueze transcrierea (recunoaşterea) acestor acte de stare civilă.

 

Pentru a transcrie un act de stare civilă urmează să vă adresaţi, personal sau prin intermediul unei persoane împuternicite prin procură, la oficiul de stare civilă din Republica Moldova din localitatea în a cărui rază teritorială domiciliaţi. Lista şi informaţia de contact ale oficiilor de stare civilă din Republica Moldova este disponibilă pe pagina Ministerului Dezvoltării Informaţionale.

 

În caz de urgenţă, transcrierea actelor de stare civilă poate fi efectuată la Serviciul Stare Civilă (str. Mihail Kogălniceanu, 58/A). În acest caz, după aprobarea cererii privind transcrierea actului de stare civilă vă veţi adresa la Oficiul de Stare Civilă mun. Chişinău (str. Sfatul Ţării, 1) pentru a primi certificatul de stare civilă (de naştere, de căsătorie, de divorţ sau de deces).

 

La depunerea cererii de transcriere a actului de stare civilă urmează să prezentaţi următoarele acte:

 

 • extrasul din actul de stare civilă sau certificatul de stare civilă (de naştere, căsătorie, divorţ, deces sau  schimbare a numelui şi/sau prenumelui) întocmit de organele competente turceşti, apostilate şi însoţite de traducere autentificată în limba română;
 • actele de identitate:
 • ale părinţilor copilului (la transcrierea actului de naştere);
 • ale persoanelor căsătorite (la transcrierea actului de căsătorie);
 • ale persoanelor divorţate (la transcrierea actului de divorţ);
 • ale persoanei decedate (la transcrierea actului de deces);
 • ale persoanei cu privire la care a fost întocmit actul de schimbare a numelui/prenumelui în străinătate (la transcrierea actului de schimbare a numelui/prenumelui);
 • certificatul de căsătorie a părinţilor copilului;
 • certificatele de naştere a părinţilor copilului;
 • actul de identitate a solicitantului sau reprezentantului;
 • procura reprezentantului în original, dacă transcrierea se efectuează prin procură.

Toate actele emise de autorităţile turceşti (cu excepţia certificatelor de stare civilă de model internaţional, eliberate în conformitate cu Convenţia Comisiei Internaţionale de Stare Civilă  nr. 16 semnată la Viena 08.09.1976) trebuie să fie legalizate (apostilate) în modul stabilit (reieşind din prevederile acordurilor bilaterale sau multilaterale între state) şi traduse în limba română.