Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Istanbul

A A A

Cetăţenia

Dobândirea cetăţeniei prin recunoaştere

 

În conformitate cu art.12 din Legea cetateniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000 au dreptul sa dobîndeasca cetatenia Republicii Moldova prin recunoaştere persoanele care sunt născute pe teritoriul Republicii Moldova sau persoanele unul dintre ai căror părinţi sau bunei s-a născut pe teritoriul numit, persoanele care pînă la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M., urmaşii lor, dacă domiciliază în mod legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova, persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor.

 

Solicitantul urmează să depună la Consulatul General următoarele acte:

 

 • Cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular);
 • Autobiografia (va conţine informaţii despre data şi locul naşterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupaţia şi locul de trai);
 • Trei fotografii color, 35 x 45 mm;
 • Certificatul de naştere;
 • Paşaportul intern şi cel pentru călătorii în străinătate;
 • Certificatul de căsătorie (doar pentru cei căsătoriţi sau văduvi);
 • Certificatul e divorţ;
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei;
 • Certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decît de căsătorie sau divorţ);
 • Certificatul de naştere a copiilor minori (în cazul copiilor cu vârsta de până la 18 ani);
 • Certificatul de naştere a părinţilor sau buneilor sau documentul care confirmă faptul deportării de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940. În cazul persoanelor decedate se prezintă şi certificatul de deces;
 • Cazierul judiciar din ţara cetăţenia căreia o deţine solicitantul;
 • Certificatul de la locol de trai;
 • În cazul în care numai unul din părinţi dobândeşte cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, se prezintă consimţămîntul autentificat la notar al celuilalt părinte. În cazul recunoaşterii cetăţeniei Republicii Moldova copiilor minori în vîrstă de la 14 pînă la 18 ani, se prezintă consimţămîntul lor autentificat de notar.
 • Actele se prezintă în original + copii în 5 exemplare.

 

Dobândirea cetăţeniei prin naturalizare

 

În conformitate cu art.17 din Legea cetateniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000 au dreptul sa dobindeasca cetatenia Republicii Moldova prin naturalizare persoanele:

 

 • domiciliate legal si obisnuit pe teritoriul Republicii Moldova cel putin in ultimii 10 ani sau nu mai putin de 3 ani la parinti sau copii (inclusiv la adoptanti sau adoptati), cetateni ai Republicii Moldova sau casatoriti cu cetateni ai Republicii Moldova de cel putin 3 ani;
 • sau domiciliate legal si obisnuit pe teritoriul Republicii Moldova timp de 5 ani inaintea implinirii virstei de 18 ani;
 • apatrizii sau persoanele recunoscute refugiati, conform prevederilor legii nationale si domiciliate legal si obisnuit pe teritoriul Republicii Moldova nu mai putin de 8 ani;
 • care cunosc si respecta prevederile Constitutiei;
 • si care cunosc limba română in masura suficienta pentru a se integra in viata sociala;
 • care au surse legale de existenta;
 • pierderea sau renunta la cetatenia unui alt stat, daca o detin, cu exceptia cazurilor cind pierderea sau renuntarea la cetatenia unui alt stat nu este posibila sau nu poate fi rezonabil ceruta

 

Redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova

 

În conformitate cu art.16 din Legea cetateniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000 au dreptul sa redobindeasca cetatenia Republicii Moldova persoanele:

 

 1. care au avut anterior cetăţenia Republicii Moldova;
 2. cărora li s-a retras cetăţenia Republicii Moldova în conformitate cu art.23 lit. (retragerea cetăţeniei);
 3. nu o mai poate redobîndi, iar în restul cazurilor stipulate la acelaşi articol o poate redobîndi numai în condiţiile naturalizării şi numai după 5 ani de domiciliu legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova din momentul retragerii cetăţeniei.

 

Solicitantul urmează să depună la Consulatul General următoarele acte:

 

 • autobiografia, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire cu domiciliul în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei;
 • originalul adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova sau copia hotărîrii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova (în cazul în care documentul nominalizat există);
 • actul de identitate;
 • adeverinţa de la domiciliu din Republica Turcia despre componenţa familiei;
 • cazierul judiciar, (eliberat de autorităţile Republica Turcia);
 • trei foto color de mărimea 4,5x3,5 cm.
 • Actele se prezintă în original + copii în 3 exemplare.

 

Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

 

Lista documentelor necesare pentru a fi depuse la Consulatul General (documentele pot fi depuse personal sau prin procură):

 

 • cerere-chestionar (se completează la Consulat);
 • autobiografia;
 • adeverinţa de la domiciliu (din Republica Turcia) despre componenţa familiei;
 • adeverinţa deţinerii sau dobândirii cetăţeniei Republicii Turcia sau altei cetăţenii ori garanţia dobândirii acestei cetăţenii (valabilă nu mai puţin de un an din data depunerii cererii);
 • paşaportul cu ştampila aplicată de către Ministerului Tehnologiilor Informaţionale privind stabilirea cu domiciliul permanent pe teritoriul Republicii Turcia (procedura de stabilirea domiciliului permanent pe teritoriul Republicii Turcia o găsiţi la rubrica Stabilirea cu domiciliul permanent);
 • certificatul de naştere;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori (care nu au atins vârsta de 18 ani), indiferent de faptul unde s-au născut sau dacă renunţă sau nu la cetăţenie;
 • certificatul de căsătorie sau divorţ;
 • patru fotografii de mărimea 3,5cm X 4,5cm;
 • chitanţ aprivind achitarea taxei în mărime de 310 euro;
 • copiii in vârstă de la 14 până la 18 ani declară in scris consimţământul său de a renunţa la cetăţenia Republicii Moldova. Această declaraţie urmează a fi autentificata notarial.
 • Declaraţia părintelui, cetăţean al Republicii Moldova, privind consimţământul privind renunţarea la cetăţeniei Republicii Moldova de către copilul său minor împreuna cu celălalt părinte (autentificată notarial).

 

Actele se depun în original + copii în 4 exemplare.

 

Termen de examinarea cererii: 1an.

 

IMPORTANT!

Actele de stare civilă (certificate de naştere, de căsătorie, divorţ ş.a.) eliberate de autorităţile statelor străine după data de 17.08.2001 urmează a fi transcrise în Registrul de stare civilă din Republica Moldova. Modalitatea de transcriere poate fi aflată la www.starecivila.gov.md/ro/pages/transcriere.