Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Istanbul

A A A

Emigrare autorizată

Plecarea cu domiciliul permanent În Republica Turcia

 

Setul de acte urmează a fi depus personal la Consulatul General, în ziua şi la ora stabilită de către funcţionarul consular şi va cuprinde:

 

 • Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova şi 2 copii; Copiii minori care nu sunt documentaţi cu paşaport cetăţeanului Republicii Moldova se documentează, obligatoriu, în modul stabilit de legislaţie cu paşaport (vezi informaţia privind perfectarea paşaportului);
 • Buletin de identitate (care se retrage) şi 2 copii;
 • Certificatul de naştere, în original şi 2 copii. În cazul înregistrării naşterii în Republica Turcia se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere turcesc - "Doğum Kayıt Örneği" (pentru cazurile persoanelor din alte state se va prezenta certificatul de naștere tradus (în limba română sau engleză) si legalizat la Ministerul Afacerilor Externe al statului respectiv). Alte forme de certificate de naştere nu vor fi acceptate. Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere eliberat de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 • Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ, în original şi 2 copii (în cazul căsătoriei încheiate în Republica Turcia se va prezenta forma internaţională a certificatului de căsătorie turcesc - "Evlenme Kayıt Örneği " (pentru cazurile persoanelor din alte state se va prezenta certificatul de căsătorie tradus (în limba română sau engleză) si legalizat la Ministerul Afacerilor Externe al statului respectiv). Alte forme de certificate de căsătorie turceşti nu vor fi acceptate. Dacă căsătoria a fost încheiată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc);
 • Certificatul de schimbare a numelui/prenumelui, în original şi 2 copii (dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta). Dacă schimbarea numelui/prenumelui au fost înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de schimbare a numelui/prenumelui eliberat de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 • Certificatul de naştere al copiilor minori, în original şi 2 copii. În cazul înregistrării naşterii în Republica Turcia se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere turcesc - " "Doğum Kayıt Örneği" " (pentru cazurile persoanelor din alte state se va prezenta certificatul de căsătorie tradus (în limba română sau engleză) si legalizat la Ministerul Afacerilor Externe al statului respectiv). Alte forme de certificate de naştere turceşti nu vor fi acceptate. Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere eliberat de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 • Carnetul de pensionar (după caz) şi 2 copii;
 • Documentul ce atestă evidenţa militară sau, după caz, excluderea din această evidenţă (Livret militar (se retrage)) şi 1 copie;
 • Declaraţia părinţilor solicitantului care rămân cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova, depusă în scris în faţa persoanei responsabile de recepţionarea cererii sau autentificată notarial, din care să rezulte clar lipsa obligaţiilor legale neonorate de către solicitant faţă de părinţi. În cazul existenţei unor asemenea obligaţii, din declaraţie trebuie să rezulte şi acordul acestora pentru emigrarea solicitantului. În cazul în care părinţii solicitantului sânt domiciliaţi în străinătate se prezintă documente confirmative. Dacă solicitantul nu are posibilitatea să prezinte dovezi despre absenţa domiciliului părinţilor pe teritoriul Republicii Moldova depune în scris o declaraţie pe propria răspundere în acest sens. În declaraţie solicitantul indică datele cu caracter personal complete ale părinţilor (numele, prenumele, prenumele tatălui, ziua, luna, anul şi locul naşterii). În cazul în care părinţii solicitantului sânt decedaţi, se prezintă certificatul de deces şi 1 copie;
 • Declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului, care rămâne cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova împreună cu acesta, din care să rezulte clar lipsa obligaţiilor legale neonorate de către solicitant faţă de minor. În cazul existenţei unor asemenea obligaţii din declaraţie trebuie să rezulte şi acordul acestui părinte pentru emigrarea solicitantului şi 1 copie;
 • Declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului din care să rezulte acordul privind emigrarea minorului împreună cu solicitantul, dacă declarantul rămâne cu domiciliul sau cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Declaraţia autentificată notarial şi legalizată conform procedurii stabilite (vezi rubrica „Legalizarea documentelor”) a minorului cu vârsta cuprinsă între 10 şi 18 ani, care emigrează cu unul din părinţi, privind acordul la emigrare cu părintele respectiv. Declaraţia poate fi perfectată la Ambasadă (în cazul perfectării declaraţiei la Ambasadă prezenţa minorului este obligatorie);
 • Declaraţia autentificată notarial a reprezentantului legal al minorului sau a persoanei plasate sub tutelă sau curatelă, care rămâne cu domiciliul sau cu reşedinţa în Republica Moldova, din care să rezulte acordul la emigrarea persoanei reprezentate la un alt reprezentant legal stabilit cu domiciliul în străinătate. În asemenea caz se prezintă şi declaraţia din care să rezulte că reprezentantul legal la care se stabileşte minorul acordă spaţiul locativ şi întreţinere. În cazul în care reprezentantul legal este altul decât părinţii se prezintă suplimentar decizia autorităţii tutelare;
 • Certificatul de la inspectoratul fiscal privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat şi 1 copie;
 • 2 fotografii biometrice (35mm x 45 mm), pe fon alb;
 • Permisul de şedere eliberat de către organele competente ale Turciei sau altui stat de acreditare care confirmă permisiunea de aflare permanentă a solicitantului pe teritoriul ţărilor respective (tradus şi apostilat sau se va solicita traducerea la Consulatul General);
 • Certificat de la locul de trai privind înregistrarea la domiciliu în Republica Turcia sau alt stat. În cazul în care solicitantul nu poate obţine din anumite motive declaraţiile specificate în punctele 9, 10, 11, 12, 13, acesta prezintă decizia instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă privind lipsa obligaţiilor legale neonorate faţă de persoanele vizate sau privind dreptul la plecare fără acordul acestora. Toate actele (cu excepţia certificatului din p. 16, 17) eliberate de către autorităţile turceşti sau ale altui stat se prezintă legalizate conform procedurii stabilite şi traduse în limba română.

 

Autorizarea stabilirii cu domiciliu permanent în Republica Turcia

 

Cetăţenii Republicii Moldova care au obţinut permis de şedere permanentă în Turcia şi care doresc să se stabilească definitiv în Turcia, să-şi autorizeze în acest scop plecarea cu trai permanent în acest stat şi să obţină statutul de nerezident al Republicii Moldova. Obţinerea autorizării pentru plecarea cu domiciliu permanent în Turcia nu afectează cetăţenia persoanei sau drepturile de cetăţean al Republicii Moldova.

 

Cetăţenii, care pleacă din Republica Moldova pentru a se stabili cu domiciliul peste hotare, au dreptul să-şi ia pe cont propriu bunurile ce le aparţin lor şi membrilor familiei, valuta cîştigată în mod legal, sa-şi menţină în proprietate bunurile ce le stăpînesc de drept în teritoriul republicii, precum şi mijloacele băneşti, hîrtiile de valoare şi alte valori, care se păstrează în băncile Republicii Moldova. Scoaterea din ţară de către cetăţeni a obiectelor de artă şi altor valori se va face conform reglementărilor legislaţiei Republicii Moldova.

 

Pentru perfectarea demersului referitor la obţinerea permisiunii autorităţilor competente ale Republicii Moldova pentru plecarea cu domiciliu permanent în Turcia, solicitantul urmează să prezinte personal la Consulatul General următoarele acte:

 

 • cererea-chestionar completată şi semnată (se completează la Consulatul General şi se semnează personal de către solicitant);
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate;
 • permisul de şedere permanentă în Turcia, cu traducere autentificată în limba română;
 • buletinul de identitate şi fişa de însoţire (sau paşaportul de uz intern de tip vechi) – se retrage de către Consulatul General;
 • adeverinţa de recrut sau livretul militar (pentru recruţi sau supuşi militari), sau certificatul privind radierea din evidenţă militară – se retrage de către Consulatul General;
 • carnetul de pensionar sau adeverinţa eliberată de secţia de asistenţă socială despre predarea carnetului de pensionar – se retrage de către Consulatul General;
 • certificatul de naştere;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori (în vîrstă de pînă la 18 ani);
 • certificatul de căsătorie (doar pentru cei căsătoriţi sau văduvi);
 • certificatul de divorţ (doar pentru cei divorţaţi);
 • certificatul de deces al soţului/soţiei (doar pentru cei văduvi);
 • certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decît de căsătorie sau divorţ);
 • certificatul de la inspectoratul fiscal de la ultimul loc de trai din Republica Moldova privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat (certificatul urmează a fi obţinut personal sau de către un reprezentant, prin procură);
 • consimţământul autentificat notarial al părinţilor, care au rămas să domicilieze în Republica Moldova, pentru plecarea cu domiciliu permanent în Turcia a solicitantului; sau certificatul/certificatele de deces, în cazul în care unul dintre părinţi sau ambii sînt decedaţi;
 • consimţămîntul autentificat notarial al unuia dintre soţi, care a rămas să domicilieze în Republica Moldova, referitor la plecarea cu domiciliu permanent în Turcia a solicitantului, în cazul în care au copii minori comuni (în vîrstă de pînă la 18 ani), sau hotărârea judiciară privind decăderea unuia dintre părinţi din drepturile părinteşti sau stabilirea locului de trai a copilului cu unul din părinţi;
 • consimţămîntul, legalizat notarial sau la Consulatul General, al copilului cu vîrsta între 10 şi 18 ani, referitor la plecarea pentru domiciliere permanentă în străinătate cu unul dintre părinţi;
 • adeverinţa de la ultimul loc de studii pentru elevii din şcoli, gimnazii, licee despre exmatricularea lor (adeverinţa urmează a fi obţinută personal sau de către un reprezentant, prin procură);
 • actele de tutelă (curatelă), doar în cazul persoanelor declarate de judecată incapabile;
 • patru fotografii color, 35x45 mm;
 • bonul bancar de plată a taxei consulare. Taxa consulară se achită la Banca Comerciala VakifBank, în baza avizului de plată, după prezentarea tuturor actelor la Consulatul General.

 

Notă: Plata în numerar la Consulatul General nu este posibilă!

 

Persoanelor cărora li se autorizează plecarea cu domiciliu permanent în Republica Turcia li se aplică în paşaport inscripţia ce confirmă acest fapt, precum şi li se perfectează dosarul privind evidenţa consulară permanentă.