Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Istanbul

A A A

Legalizarea documentelor

Departamentul Afaceri Consulare legalizează:

 

1. Documentele întocmite pe teritoriul Republicii Moldova de către organele oficiale sau cu participarea lor şi destinate pentru utilizarea lor peste hotarele ţării.

 

În cazul dat Departamentul Afaceri Consulare certifică:

 

 • autenticitatea semnăturilor persoanelor oficiale din cadrul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova aplicate pe actele notariale şi hotărîri ale instanţei de judecată (procure, declaraţii, cereri, contracte, testamente, fotocopii ale diferitor documente, hotărîri ale instanţelor de judecată, etc.);

 Documentele ce urmează a fi prezentate pentru procedura de legalizare:

 • Documentul ce trebuie supus legalizării, în original sau copia acestuia, legalizat în ambele cazuri de către notar şi Ministerul Justiţiei;
 • Buletinul de identitate sau procura în cazul în care actele sunt depuse de o altă persoană împuternicită. Rudele de primă categorie – mama, tata, fratele, sora, soţul, soţia - nu au nevoie de procură la depunerea actelor.
 • autenticitatea semnăturilor persoanelor oficiale ale subdiviziunilor Ministerului Dezvoltării Informaţionale al Republicii Moldova aplicate pe actele de stare civilă şi de înregistrare a întreprinderilor (certificate: de naştere, de căsătorie, de divorţ, de deces, de stare civilă, de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui; extrase: după actul de naştere, după actul de căsătorie, după actul de divorţ, după actul de deces;avize: cu privire la schimbarea numelui sau prenumelui, cu privire la anularea, completarea sau/şi rectificarea actului de stare civilă; certificate de înregistrare a întreprinderilor etc.).

Documentele ce urmează a fi prezentate pentru procedura de legalizare:

 • Documentul ce trebuie supus legalizării, în original, legalizat de către subdiviziunea respectivă a Ministerului Dezvoltării Informaţionale (Serviciul stare civilă - str. M. Kogălniceanu, 58 A; Direcţia de documentare a populaţiei - str. Puşkin, 42; Camera Înregistrării de Stat – bd. Ştefan Cel Mare şi Sfînt, 124);
 • În cazul prezentării copiilor documentelor, acestea trebuiesc legalizare de către notar şi Ministerul Justiţiei;
 • Buletinul de identitate sau procura, în cazul în care actele sunt depuse de o altă persoană împuternicită. Rudele de primă categorie – mama, tata, fratele, sora, soţul, soţia – nu au nevoie de procură la depunerea actelor.

 

 • autenticitatea semnăturilor persoanelor oficiale din cadrul Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova aplicate pe actelede studii (diplome de licenţă, programeanalitice ca supliment la diplomă, diplome de bacalaureat, supliment la diplomăde bacalaureat); 

Documentele ce urmează a fi prezentate pentru procedura de legalizare:

 • Documentul ce trebuiesupus legalizării, în original, legalizat de către Ministerul Educaţiei şiTineretului;
 • În cazul prezentăriicopiilor documentelor, acestea trebuiesc legalizare de către notar şiMinisterul Justiţiei;
 • Buletinul deidentitate sau procura, în cazul în care actele sunt depuse de o altă persoanăîmputernicită. Rudele de primă categorie – mama, tata, fratele, sora, soţul,soţia – nu au nevoie de procură la depunerea actelor.

 

 • autenticitatea semnăturilor persoanelor oficiale din cadrul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova aplicate pe actele de studii (diplome de licenţă, programe analitice ca supliment la diplomă, diplome de bacalaureat, supliment la diplomă de bacalaureat); 

Documentele ce urmează a fi prezentate pentru procedura de legalizare:

 • Documentul ce trebuie supus legalizării, în original, legalizat de către Ministerul Sănătăţii;
 • În cazul prezentării copiilor documentelor, acestea trebuiesc legalizare de către notar şi Ministerul Justiţiei;
 • Buletinul de identitate sau procura, în cazul în care actele sunt depuse de o altă persoană împuternicită. Rudele de primă categorie – mama, tata, fratele, sora, soţul, soţia – nu au nevoie de procură la depunerea actelor.

 

 • autenticitatea semnăturilor persoanelor oficiale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova aplicate pe caziere judiciare. 

Documentele ce urmează a fi prezentate pentru procedura de legalizare:

 • Documentul ce trebuie supus legalizării, în original, legalizat de către subdiviziunea respectiva a Ministerului Afacerilor Interne (Direcţia informaţii şi evidenţe operative - str. Iacob Hîncu, 3A);
 • Buletinul de identitate sau procura în cazul în care actele sunt depuse de o altă persoană împuternicită. Rudele de primă categorie – mama, tata, fratele, sora, soţul, soţia – nu au nevoie de procură la depunerea actelor.

 

Documentele provenite de la organizaţii, instituţii, ca regulă, se legalizează în copii, certificate de către notarul de stat şi atestate de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova. După legalizarea de către Departamentul Afaceri Consulare, documentele se legalizează la oficiul consular al statului pe teritoriul căruia vor fi utilizate.

 

Nu pot fi legalizate documentele ce contravin legislaţiei Republicii Moldova sau care sunt întocmite în contradicţie cu instrucţiunile de perfectare a documentelor, precum şi documentele ce nu pot fi supuse scoaterii şi expedierii peste hotare (certificatele de muncă, livretele militare şi legitimaţiile de serviciu).

 

Nu pot fi legalizate în oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate documentele întocmite pe teritoriul Republicii Moldova şi scoase sau expediate prin poşta internaţională peste hotare, fără a fi legalizate conform Regulamentului privind legalizarea actelor oficiale.

 

2. Documentele întocmite de către autorităţile sau cu participarea autorităţilor statului străin, legalizate în prealabil de către ministerele Afacerilor Externe sau/şi oficiile consulare ale acestor state, destinate pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova (acte de stare civilă, acte notariale, de înregistrare a întreprinderilor, etc.).

 

Documentele ce urmează a fi prezentate pentru procedura de legalizare:

 

 • Documentul ce trebuie supus legalizării, în original, legalizat de către Ministerul Afacerilor Externe sau Misiunea diplomatică a statului respectiv acreditată în Republica Moldova;
 • Buletinul de identitate, paşaportul sau procura, în cazul în care actele sunt depuse de o altă persoană împuternicită, legalizată de către MAE sau Misiunea diplomatică a statului respectiv. Rudele de primă categorie – mama, tata, fratele, sora, soţul, soţia – nu au nevoie de procură la depunerea actelor.

 

Documentele străine, aduse în Republica Moldova fără a fi legalizate de către oficiile consulare ale Republicii Moldova peste hotarele ei, se legalizează în prealabil de către oficiul consular de pe teritoriul Republicii Moldova al acestui stat, apoi de către Departamentul Afaceri Consulare.

 

Nu pot fi legalizate documentele ce contravin legislaţiei Republicii Moldova sau care sunt întocmite în contradicţie cu instrucţiunile de perfectare a documentelor, precum şi documentele ce nu pot fi supuse scoaterii şi expedierii peste hotare (certificatele de muncă, livretele militare şi legitimaţiile de serviciu).

 

Nu pot fi legalizate în oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate documentele întocmite pe teritoriul Republicii Moldova şi scoase sau expediate prin poşta internaţională peste hotare, fără a fi legalizate conform Regulamentului privind legalizarea actelor oficiale.

 

3. Misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova

 

Misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova aflate peste hotarele ţării legalizează actele întocmite de către autorităţile statului de reşedinţă sau cu participarea lor şi destinate pentru utilizare în Republica Moldova, în prealabil legalizate de către Ministerul Afacerilor Externe sau de alt organ oficial al statului de reşedinţă împuternicit.

 

Misiunile diplomatice şi consulare legalizează: 

 • acte notariale şi hotărîri ale instanţelor de judecată (procure, declaraţii, cereri, contracte, testamente, fotocopii ale documentelor, hotărîri ale instanţelor de judecată etc.);
 • acte de stare civilă şi de înregistrare a întreprinderilor (certificate: de naştere, de căsătorie, de divorţ, de deces, de stare civilă, de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui; extrase: după actul de naştere, după actul de căsătorie, după actul de divorţ, după actul de deces; avize: cu privire la schimbarea numelui sau prenumelui, cu privire la anularea, completarea sau/şi rectificarea actului de stare civilă; certificate de înregistrare a întreprinderilor etc.).
 • acte de studii (diplome de licenţă, programe analitice ca supliment la diplomă, diplome de bacalaureat, supliment la diplomă de bacalaureat);
 • caziere judiciare.

 

Nu pot fi legalizate actele în original:

 • certificatele de muncă;
 • livretele militare;
 • actele de identitate şi legitimaţiile;
 • documentele întocmite pe teritoriul Republicii Moldova şi scoase peste hotare sau expediate prin poşta internaţională fără a fi legalizate în modul stabilit de legislaţie;
 • în cazul în care funcţionarul consular are îndoieli privind corespunderea documentelor ce urmează a fi legalizate în conformitate cu legislaţia statului de reşedinţă.

 

Documentele întocmite de către consul sau cu participarea lui şi destinate pentru utilizare în statul de reşedinţă se legalizează de către consul, iar apoi de către Ministerul Afacerilor Externe sau altă instituţie oficială împuternicită din statul de reşedinţă.

 

Dacă legislaţia unui stat recunoaşte actele străine legalizate de către consulii acestui stat, atunci documentele întocmite de către autorităţile Republicii Moldova şi destinate unui stat străin vor fi legalizate de către reprezentanţele diplomatice sau oficiile consulare ale acestui stat de pe teritoriul Republicii Moldova. În anumite situaţii, consulii pot legaliza documente destinate spre utilizare pe teritoriul unei ţări terţe, dacă legislaţia acestui stat permite acest lucru. Documentul devine valabil pe teritoriul ţării terţe după ce este legalizat de către Ministerul Afacerilor Externe al statului de reşedinţă şi de oficiul consular al ţării terţe.